Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

1.1 Consument: Consument is de koper van goederen als natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.2 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door een bedrijf gebruik wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten.

1.3 Overeenkomst: Iedere overeenkomst bij verkoop op afstand.

1.4 Prijs: De prijs voor goederen.

1.5 Aanbod: Iedere aanbieding van goederen die boek en kantoorvakhandel reterink in haar webwinkel doet.

1.6 Herroepingsrecht: Het recht van een consument om binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van een bestelling, zonder opgave van reden een overeenkomst te ontbinden.  

 

Artikel 2: Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden voor aankopen op afstand zijn van toepassing op alle aankopen op afstand bij boek en kantoorvakhandel reterink, de daarvoor gelden aanbiedingen van Boek en kantoorvakhandel reterink en de daarmee samenhangende leveringen door boek en kantoorvakhandel reterink

2.2 De tekst van de door boek en kantoorvakhandel reterink gehanteerde algemene voorwaarden is de vinden op de website. U wordt voor het plaatsen van uw bestelling verzocht te bevestigen dat u van deze voorwaarden kennis heeft genomen.

2.3 Afwijkende bepalingen worden schriftelijk door boek en kantoorvakhandel reterink vastgelegd.  

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand, indien u het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard èn boek en kantoorvakhandel reterink vervolgens langs electronische weg de koop heeft bevestigd.

3.2 boek en kantoorvakhandel reterink kan binnen de wettelijke marges onderzoek doen naar uw kredietwaardigheid. Indien boek en kantoorvakhandel reterink op grond van dit onderzoek dan wel anderszins goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is boek en kantoorvakhandel reterink gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van producten heeft u – indien u consument bent - de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden door de betreffende goederen bij boek en kantoorvakhandel reterink terug te bezorgen of te doen terug bezorgen gedurende 7 dagen, met inachtneming van de in dit artikel genoemde voorschriften en voorwaarden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.

4.2 Tijdens deze termijn gaat u zorgvuldig om met het product en de verpakking. U pakt het product slechts in die mate uit die nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, retourneert u boek en kantoorvakhandel reterink het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, conform de door boek en kantoorvakhandel reterink verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3 U bent verplicht de kosten voor het terugzenden van de goederen te betalen. Als u de overeenkomst heeft opgezegd, dan betaalt boek en kantoorvakhandel reterink de door u betaalde koopsom terug. Creditering vindt spoedig plaats, maar in elk geval binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst.

4.4 Herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

• voor goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop boek en kantoorvakhandel reterink geen invloed heeft;

• voor goederen die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

• voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;

• voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken;

• voor de levering van kranten en tijdschriften.  

 

Artikel 5: Prijs

5.1 De in het aanbod genoemde prijzen van producten zijn exclusief BTW aangegeven.

 

Artikel 6: Conformiteit en Garantie

6.1 boek en kantoorvakhandel reterink staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en /of overheidsvoorschriften.

6.2 boek en kantoorvakhandel reterink verstrekt op een aantal producten die aan u zijn geleverd een garantie die geldt voor een periode zoals vermeld op de website.

6.3 Een aanspraak op garantie is niet aanwezig indien:

- u al dan niet via derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van boek en kantoorvakhandel reterink wijzigingen aanbrengt in,
  of reparaties verricht of doet verrichten aan het materiaal of de constructie van de producten;

- de producten voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of

- anderszins door u op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden;

- u de verschuldigde koopprijs niet tijdig betaalt, dan wel enige andere verplichting jegens boek en kantoorvakhandel reterink niet nakomt;

- het gebrek aan het product wordt veroorzaakt door normale slijtage.

6.4 Terzake van alle producten die door boek en kantoorvakhandel reterink van derden zijn of worden betrokken, is Boek en kantoorvakhandel reterink niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden dan tot die welke boek en kantoorvakhandel reterink van de bedoelde derde heeft verkregen.

6.5 U stuurt de producten die krachtens de garantie voor herstel in aanmerking komen franco naar het door boek en kantoorvakhandel reterink aangegeven adres, tenzij u met boek en kantoorvakhandel reterink schriftelijk anders bent overeengekomen; het transportrisico is voor uw
      rekening.  

 

Artikel 7: Levering

7.1 boek en kantoorvakhandel reterink behandelt met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling.

7.2 boek en kantoorvakhandel reterink levert alle producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

7.3 Indien boek en kantoorvakhandel reterink niet binnen 30 dagen kan leveren wordt u hiervan in kennis gesteld en kunt u zonder extra kosten deovereenkomst ontbinden. Alle betaalde bedragen worden in dat geval door boek en kantoorvakhandel reterink binnen 30 dagen terugbetaald.

7.4 In overleg met u zijn deelleveringen mogelijk.

7.5 Indien boek en kantoorvakhandel reterink het bestelde product niet kan leveren kan boek en kantoorvakhandel reterink een vervanging aanbieden. U bent vrij om deze al dan niet te accepteren. De onderhavige voorwaarden blijven ook bij levering van vervangende producten van kracht.

7.6 De levering wordt gedaan op het door u opgegeven afleveradres. Bij afhalen is dit niet van toepassing.

7.7 Het risico van vermissing of schade aan producten tijdens de levering ligt bij boek en kantoorvakhandel reterink. Tot het moment van bezorging is boek en kantoorvakhandel reterink verantwoordelijk tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 8: Betaling

8.1 U voldoet ter gelegenheid van uw bestelling, dan wel uiterlijk binnen 7 dagen daarna, het verschuldigde bedrag, tenzij anders overeengekomen met boek en kantoorvakhandel reterink.

8.2 Bij wanbetaling bent u de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd vanaf de ommekomst van de betalingstermijn. Tevens heeft boek en kantoorvakhandel reterink het recht om de hierdoor gemaakte kosten bij u in rekening te brengen, te stellen op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 68,07 exclusief/€ 81,-- inclusief BTW.  

 

Artikel 9: Reclame

boek en kantoorvakhandel reterink kan, indien de prijs van het product niet betaald is en in verband daarmee aan de vereisten van een ontbinding als bedoeld in de artikel 6:265 BW is voldaan, het product in een tot u gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen.
 Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt uw recht als koper of dat van uw rechtsverkrijger.  

 

Artikel 10: Klachten en Geschillen

10.1 boek en kantoorvakhandel reterink biedt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen via e-mail, fax of per post.

10.2 Het indienen van een klacht dient – op verval van recht – te geschieden binnen korte tijd na ontdekking, doch in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking.

10.3 boek en kantoorvakhandel reterink streeft ernaar de klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week in behandeling te nemen en binnen 30 dagen met u tot een passende oplossing te komen. De periode van 30 dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door boek en kantoorvakhandel reterink.

10.4 U communiceert schriftelijk met boek en kantoorvakhandel reterink.

10.5 U bent te allen tijde gerechtigd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10.6 Op overeenkomsten tussen boek en kantoorvakhandel reterink en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

boek en kantoorvakhandel reterink is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden Aankopen op afstand en in haar website aan te brengen.